د کرونا په اړه عامه پوهاوی

دې ویډیو کي په دې پوهیږو چي کرونا وایرس څنګه زموږ پر وجود حمله کوي؟ او ب یا هلته کوم تغیرات راځي؟ واکسین څنګه کرونا وایرس ناکامه کوي، یا دا چي یو څوک څنګه له کرونا رغیږي؟ کوم واکسین ډیر ښه دی کوم یو باید و لګوو؟ په دې ټولو خبرو پوهیږو. تاسو ټول په […]
Read More
X