ظرفیت جوړونه

د ظرفیت لوړولو پروګرامونه لکه روزنیز کورسونه، ورکشاپونه، سیمینارونه او د حکومتي مسوولینو سره مرسته کول د ښې حکومتدارۍ، مدیریت، روڼتیا، حساب ورکونې او پایښت په نورو ورته برخو کې، همدارنګه د ټولنې غړو، رسمي او غیر رسمي عدالت شوراګانو او نوښتونو سره کار کول.

د دفترونو پته

  • مرکزي دفتر: لښکرګاه ښار، هلمند، افغانستان
  • د کابل ساحوي دفتر: ۱۸ شمیره اپارتمان، پنځم پوړ، احمدیار برج، عبدالحق څلورلارۍ، کابل، افغانستان
  • د کندهار ساحوي دفتر: عینو مینه، کندهار، افغانستان

له موږ سره اړیکه

د اړیکو شمیرې

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • tsdorg.2010@gmail.com w.au2008@gmail.com

کاری ساعتونه

  • له یکشنبی تر پنجشنبی
X