کتاب

دې ویډیو کي په دې پوهیږو چي کرونا وایرس څنګه زموږ پر وجود حمله کوي؟ او ب یا هلته کوم تغیرات راځي؟ واکسین څنګه کرونا وایرس ناکامه کوي، یا دا چي یو څوک څنګه له کرونا رغیږي؟ کوم واکسین ډیر ښه دی کوم یو باید و لګوو؟ په دې ټولو خبرو پوهیږو. تاسو ټول په […]
Read More

د اختر مبارکي

دې ویډیو کي په دې پوهیږو چي کرونا وایرس څنګه زموږ پر وجود حمله کوي؟ او ب یا هلته کوم تغیرات راځي؟ واکسین څنګه کرونا وایرس ناکامه کوي، یا دا چي یو څوک څنګه له کرونا رغیږي؟ په دې ټولو خبرو پوهیږو. کوم واکسین ډیر ښه دی کوم یو باید و لګوو؟ تاسو ټول په […]
Read More
X