د TSDO موخه د افغانستان د ثبات، مرستې، رغونې، بیارغونې او پرمختګ په پروسه کې فعاله برخه اخیستل دي.

X