زموږ لیدلوری یو سوله ایزو، پرمختللی او متحد افغانستان دی چې د خپلو ټولو اتباعو لپاره اقتصادي فرصتونه وړاندې کوي، او دوي ته دا وړتیا ورکوي چې د یو بریالی ژوند حق د بشپړ درناوي، وقار، د زده کړو لپاره یو شان فرصتونه او دوامداره معیشت تر لاسه کړي.

X