ماموریت ما اطمینان از رفاه اجتماعیِ اقتصادی و سیاسی جامعه به خصوص افراد فقیر و آسیب پذیر از طریق ارایه خدمات اساسی، تقویت حکومت محلی، ارتقا معیشت پایدار، ایجاد انگیزه و آموزش مردم، تشویق جوانان برای وظایف، ایجاد ظرفیت های مقامات، جوامع مدنی و اعضای جامعه از طریق آموزش، ورکشاپ ها و سمینار ها، راه اندازی تحقیقات و نظر سنجی ها در باره موضوعات مختلف است.

X