ویژن ما یک افغانستان صلح آمیز، آباد و متحد است که فرصت های اقتصادی را برای تمام شهروندان خود فراهم می کند، و آنها را قادر به زنده گی موفق همراه با احترام و عزت کامل، فرصت های مساوی برای تعلیم منصفانه، و افغانستان پایدار میسازد.

X