موسسه اجتماعی و انکشافی توحید New Layer موسسه اجتماعی و انکشافی توحید موسسه اجتماعی و انکشافی توحید موسسه اجتماعی و انکشافی توحید

TSDO یک موسسه غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی، نهاد ملی افغان است که در هلمند اساس نهاده شده و دارای دفاتر ساحوی در کابل، و کندهار میباشد. این موسسه برای کمک به افغانستان توسعه یافته و مدرن و تامین عملکرد کمک رسانی، حمایت از مردم افغانستان با انجام انواع مختلف پروژه ها / پروگرام ها برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور جنگ زده تاسیس شده است.  TSDO تجربه این را دارد که برای مشتریان تعلیم کامل، مشاوره،‌توسعه اجتماعی، و خدمات مدیریتی در داخل افغانستان از طریق همکاری مستقیم با ساکنان موجود، مقامات دولتی و نهاد های دونر دارد.

X