هدف TSDO مشارکت در روند تحکیم، امداد، نوسازی، بازسازی، و توسعه افغانستان است.

X